Rechten/plichten

Een zorgverlener heeft het recht om eigen beslissingen te nemen die de behandeling voor de cliënt ten goede komen. Hierbij spelen deskundigheid en professionaliteit een belangrijke rol.
Een zorgverlener mag weigeren om een behandeling uit te voeren wanneer hij daartoe de medische noodzaak niet kan rechtvaardigen.
Een zorgverlener moet goede zorg verlenen en medisch noodzakelijke zorg geven. Daarnaast wordt elke borgverlener geacht een (medisch) dossier bij te houden met alle gegevens van de behandelingen die de cliënt heeft gehad.
De zorgverlener moet het dossier 15 jaar bewaren.

Het dossier

In het dossier staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. De cliënt heeft het recht om:

  • het dossier in te zien
  • een kopie van het dossier te ontvangen
  • zelf het dossier aan te vullen
  • het dossier te laten vernietigen

De zorgverlener heeft wettelijk de plicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens. Uitsluitend de behandelend zorgverlener die direct bij de behandeling getrokken is, heeft inzage in de persoonlijke gegevens.
Alleen als cliënt schriftelijk toestemming heeft gegeven mag er informatie aan derden worden verstrekt.
Privacy moet derhalve zoveel mogelijk worden gerespecteerd.
De cliënt heeft het recht om een tweede mening (second opinion) te vragen bij een andere zorgverlener. Belangrijk is na te vragen bij de zorgverzekeraar of deze second opinion wordt vergoed.

Informatieplicht

De cliënt wordt verondersteld de zorgverlener in kwestie zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren over zijn klachten en de daarmee samenhangende andere problemen om uiteindelijk tot een evenwichtige en juiste diagnose te kunnen komen.

Daarnaast wordt er van de cliënt verwacht dat hij, binnen redelijke grenzen, de adviezen van de zorgverlener opvolgt.

De cliënt moet betalen voor de diensten van de zorgverlener. Het is verstandig te informeren bij de zorgverzekeraar of het consult, het onderzoek of de behandeling vergoed wordt.