Regelgeving

Er zijn verschillende wetten en richtlijnen waarin de rechten en plichten van zowel de cliënt als de zorgverlener zijn vastgelegd.

De belangrijkste daarvan zijn:

  • De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
  • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • De Wet Klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ)
  • De Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG)
  • De Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg

RECHT OP INFORMATIE

De cliënt heeft recht op informatie van de zorgverlener over de klachten en/of het ziektebeeld zoals dit wordt gepresenteerd en de behandelmogelijkheden die daarbij passend zijn.

De zorgverlener moet in heldere en begrijpelijke termen uitleggen aan de cliënt welke procedure wordt gevolgd. Indien er behoefte aan is zal de zorgverlener de cliënt attenderen op achtergrondinformatie of websites.

 GEVEN VAN TOESTEMMING

Op basis van de informatie die de zorgverlener geeft, kan een cliënt wel/geen toestemming geven voor behandeling.

De cliënt mag een behandeling afwijzen of kiezen voor een alternatieve behandeling. De zorgverlener moet die keuze respecteren en – indien nodig dan wel gewenst – zal de cliënt ondersteunen en adviseren bij de keuze voor een alternatief.

De cliënt kan ook op zijn keuze terugkomen.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat een cliënt niet tevreden is over (sommige onderdelen van) de behandeling.
Vanzelfsprekend kunnen deze klachten allereerst tussen cliënt en behandelaar besproken worden. Als dit echter niet mogelijk is of de cliënt er de voorkeur aan geeft een onafhankelijke partij te raadplegen kan hij zich wenden tot de beroepsvereniging.

Elke beroepsvereniging heeft een eigen klachtenreglement.
Een BIG geregistreerde therapeut valt onder het tuchtrecht.
Het is daarom tevens mogelijk een klacht in de te dienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Wanneer de behandeling via Mentaal Beter loopt (dit kunt u navragen bij de zorgverlener) kan men ook gebruikmaken van diens onafhankelijke klachtencommissie.